Legislativní rámec

Níže jsou uvedeny právní předpisy, o které se poskytování služby Gynlink opírá:

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a její přílohy
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška MZ č. 70/2012 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
 • Stavovský předpis č. 4 České lékařské komory „Disciplinární řád" a č. 10 „Etický kodex"
 • Závazné stanovisko ČLK č. 1/2002 „Nepřímá ordinace"