Poučení o právech pacienta dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Dle § 32 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, máte možnost vzdát se podání informace o Vašem zdravotním stavu, který bude zjištěn s použitím dotazníků na tomto webu. Popřípadě máte možnost určit, které osobě má být namísto Vás tato informace podána. Dále máte právo dle § 33 tohoto zákona určit osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu, a současně můžete určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o Vás vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k Vašemu zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů. Rovněž máte právo vyslovit zákaz poskytovat informace o Vašem zdravotním stavu kterékoliv osobě, která by za běžných okolností měla na tyto informace právo - v běžných životních situacích jde prakticky výlučně o osoby Vám blízké, tedy zejména manžela, rodiče, děti a sourozence.

Kromě toho máte také právo určit osoby, které mohou v případech podle § 34 odst. 8 (tedy pokud nemůžete s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu) vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Vzhledem k povaze námi poskytovaných služeb tato možnost nebude námi nikdy využita, protože informovaný souhlas se zdravotními službami budete dávat vždy Vy osobně.